Dấu ấn

Đại diện

  • Stefan F Heidenreich
    (Chủ tịch Ban Điều hành)
  • Tiến sĩ Ulrich Schmidt
  • Jesper Andersen
  • Ralph Gusko
  • Thomas Ingelfinger
  • Stefan De Loecker
  • Zhengrong Liu

Bản quyền: Mọi nhãn hiệu được đóng dấu ® là thương hiệu được đăng kí bản quyền của Beiersdorf AG.

Sổ đăng kí thương mại/Số đăng kí:
(Registergericht Hamburg HRB 1787)

Mã số nhận diện VAT:
(DE 118 513 961)


Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
Đức

Điện thoại: +49 (40) 4909-0
Fax: +49 (40) 9009-3434
Liên hệ điện tử

Thông tin: Vui lòng truy cập trang web công ty để tìm hiểu các về đề liên quan đến công ty, như quan hệ với các nhà đầu tư, nghề nghiệp và thông tin báo chí.
Trang web: www.Beiersdorf.com